شهرداری شهر سروستان


چهار شنبه 29 اردیبهشت 1400

آگهی مناقصه نوبت اول حجمی فضای سبز سال 97
    
تعداد بازدید: 1311
    
زبان : فارسی
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1397/3/3

 شهرداري سروستان در نظر دارد برابر مجوز شماره 81 مورخه 15/2/97 شورای محترم اسلامی شهر سروستان انجام امور فضای سبز  را  واگذار نماید.

نوبت اول : 1397/03/03
نوبت دوم : 1397/03/10

آگـــهي مناقصــه

 

 شهرداري سروستان در نظر دارد برابر مجوز شماره 81 مورخه 15/2/97 شورای محترم اسلامی شهر سروستان انجام امور فضای سبز  را به پایین ترین قیمت پیشنهادی بصورت حجمی به تفکیک به افراد واجدشرایط دارای رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تائید اداره کل کار و امور اجتماعی واگذار نماید.

قیمت برآورد اولیه مبلغ589000000 ریال ماهیانه می باشد./

1- ارائه سپرده شرکت در مناقصه 353400000 ریال می باشد

2- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

3- متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را تا تاریخ 27/3/97 به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

4- کمیسیون مناقصه در تاریخ  28/3/97  راس ساعت 18 عصر در محل شهرداری برگزار می گردد.

5- متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سایتwww.sarvestan-sh.com . شهرداری سروستان مراجعه نمایند.  

6- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

7- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

8- هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

9- به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد فیش بانکی یا ضمانتنامه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- هزینه خرید اسناد شرکت در مزایده 500.000 ریال می باشد که به شماره حساب 0105591888008 نزد بانک ملی شعبه سروستان واریز و اصل فیش تحویل واحد امور قراردادها گردد.لذا بدون خرید اسناد پاکات تحویل گرفته نمی شود و هزینه مسترد نمی گردد.

 

 

روابط عمومي شهرداري سروستان

 

 

 

 

 

برگ مناقصه واگذاری امور فضای سبز

 

1- متقاضیان باید پیشنهاد خود را در سه پاکت حاوی الف: ضمانت نامه بانکی ب: اسناد شرکت ج:  پیشنهاد قیمت حداکثر تا تاریخ 27/3/97 به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

2- متقاضیان باید 5% مبلغ پیشنهادی را به صورت ضمانت نامه بانکی ضمیمه پیشنهاد نمایند.

4- کمیسیون مناقصه در تاریخ  28/3/97 راس ساعت 18 عصر در محل شهرداری برگزار می گردد.

5- به پیشنهادات مخدوش ، مشروط و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر مندرج در آگهی تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- کلیه هزینه ها اعم از مالیات ، بیمه ، عوارض شهرداری و غیره و همچنین هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه                         می باشد.

7- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

8- در صورتی که برنده اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

9- حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد است.

10- شهرداری تعداد دو دستگاه تانکر آب و سرویس و نگهداری خودرو زیرنظر مسئول موتوری انجام گیرد.  

11- کلیه هزینه سوخت و تعویض روغن و تعمیرات کلا به عهده پیمانکار می باشد.

12- تهیه کلیه لوازم و تجهیزات تنظیف و لباس کارگران با توجه به شرایط کار و فصول سال و چکمه و ماسک به عهده پیمانکار می باشد.

13- شرکت برنده مناقصه ، باید توان پرداخت حداقل دو ماه حقوق و مزایای کارکنان خود را داشته باشد.

14- کارشناس فضای سبز دارای صلاحیت از نظام مهندسی کشاورزی باشد و به این شهرداری معرفی و مستقر گردد.

15- آبیاری و هرس ، نگهداری ، سمپاشی ، کوددهی و کاشت گلهای فصلی به عهده پیمانکار می باشد.

16- پیمانکار از کلیه محل کار شهر بازدید نموده و از کلیات و جزئیات آن واقف می باشد.

 

 

شرايط شركت در مناقصه عمومي

 

شركت در مناقصه : انجام امور فضای سبز 

 

 

شهرداري سروستان در نظر دارد پروژه فوق را با توجه به اگهي درج شده در روزنامه خبر جنوب بشماره ................. مورخه .................... بر اساس نقشه و مشخصات فني و دستور كارهاي صادره توسط دستگاه نظارت( حوزه معاونت فني و عمراني شهرداري سروستان بصورت حجمي بصورت مناقصه عمومي اجرا نمايد.

1- متقاضيان واجدشرايط مي توانند مبلغ پيشنهادي خود را طبق شرايط و مشخصات داده شده در دفترچه برآورد و نقشه هاي مربوط محاسبه و در پاكت (الف) و (ب) و (ج) قرار داده  سپس لاك و مهر كنند و تا ساعت 14 مورخه 27/3/97   به دبيرخانه شهرداري تحويل دهند.

2- مدت اجراي كار :

از تاريخ 1/4/97  لغايت 31/3/98  به مدت یکسال  مي باشد.

3- مبلغ تضمين شركت در مناقصه :

تضمين شركت در مناقصه به مبلغ 353400000  ريال مي باشد كه مي بايستي به يكي از روشهاي ذيل در پاكت نوع (الف) به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.

الف : رسيد بانكي وجه مزبور واريز شده به حساب سيبا شماره 0106739858005 بنام  شهرداري سروستان

ب : ضمانتنامه بانكي به نفع شهرداري سروستان

تبصره1 : مدت اعتبار ضمانتنامه بانكي مي بايستي حداقل سه ماه از تاريخ صدور و قابل تمديد به مدت سه ماه ديگر حسب درخواست شهرداري سروستان باشد.

تبصره 2: ضمانت نامه بانكي صادره ( بند ب) مي بايستي در وجه شهرداري سروستان و با ذكر موضوع مناقصه تكميل شده باشد. صادر شدن تضمين در وجه و عنوان ديگر و همچنين ارائه پول يا ايران چك به جاي تضمين هاي فوق قابل قبول نبوده و پيشنهاد واصله مردود مي گردد.

4- محل تحويل اسناد مناقصه :

محل تحويل اسناد و مدارك  مناقصه در ساعت اداري قسمت دبيرخانه  شهرداري سروستان مي باشد.

5- آخرين مهلت تسليم  پيشنهادها :

پيشنهاد قميت از سوي شركت كنندگان به شرح زير حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ  27/3/97 در پاكت الف و ب و ج تسليم دبيرخانه شهرداري مي گردد. ( ضمن ثبت در دفتر دبيرخانه شهرداري سروستان )

6- نحوه تسليم اسناد مناقصه :

1-6- مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت ( نوع الف ) قرار داده شود عبارت است از :

تضمين شركت در مناقصه كه بايد طبق بند الف ماده سه شرايط مناقصه تهيه گردد.

2-6- مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت ( نوع ب ) قرار داده شود عبارت است از :

برگ پيشنهاد قيمت توسط پيمانكار بر اساس شرايط مناقصه با مهر و امضاء مجاز پيمانكار.

3-6- مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت ( نوع ج ) قرار داده شود عبارت است از :

1- رونوشت مصداق اساسنامه شركت همراه تصوير آخرين آگهي منتشره مربوطه در روزنامه رسمي با ذكر نام دارندگان امضاهاي مجاز در انعقاد قرارداد .

2- تصوير آخرين صورتجلسه مجمع عمومي شركت  كه از طريق جرايد رسمي كشور منتشر شده باشد.

3- كليه اورا ق و اسناد مناقصه كه مي بايست همگي به امضاء  دارندگان حق امضاء رسيد و با مهر شركت ممهور گردد.

4- تصوير سوابق كارهاي انجام شده.

5- رضايت نامه و تشويق نامه از كارفرماي قبلي

6- تصوير مجوز تعيين صلاحيت كار از سازمان كار و امور اجتماعي  استان فارس

تذكر مهم : كليه فتوكپي مدارك خواسته شده بايد با اصل برابر باشند و برابر با اصل نبودن مدارك فوق الذكر باعث مردود شدن پيشنهاد مي گردد.

7- پيمانكار حق واگذاري كار به غير را ندارد.

8- شهرداري هيچگونه تعهدي نسبت به تامين مصالح و اخذ انشعابات و راههاي دسترسي و نظاير آن را ندارد.

9- حق فسخ در تمامي قراردادها در صورت عدم انجام تعهدات مجري براي كارفرما محفوظ مي باشد.

10- نظارت كار توسط حوزه تعيين مي شود.

11- با توجه به ماده 9 آيين نامه مالي شهرداري ها هنگام تنظيم و عقد قرارداد معادل ده درصد كل مبلغ مورد پيمان را شهرداري سروستان به منظور تضمين حسن انجام تعهدات از پيمانكار تضمين نامه بانكي يا اسناد خزانه به عنوان سپرده دريافت مي دارد.

12- سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد همانند نفر اول نگهداري و در صورت امتناع نفر اول سپرده وي ضبط و اجراي كار به نفرات دوم و سوم ارجاع خواهد شد . در صورت امتناع از انعقاد قرارداد سپرده نفر دوم نيز به ترتيب ضبط خواهد شد و مناقصه تجديد مي شود.

13- متقاضيان مي بايست بر اساس شرايط اعلام شده مبلغ پيشنهادي خود را ارائه دهند و به پيشنهادات مشروط و نيز مدارك ناقص ترتيب اثر داده نمي شود. ضمنا مد ارك ارائه شده توسط متقاضيان( بجز ضمانت نامه ها آن هم با رعايت رديف يازده فوق) مسترد نخواهد شد.

14- كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار خواهد بود. ضمنا اين پروژه غيرعمراني مي باشد و تابع قوانين و ايين نامه هاي ان به ويژه آيين نامه مالي شهرداريها مي باشد.

15- متقاضيان مي بايستي داراي تجربه و توان فني و مالي لازم جهت ارائه خدمات در انجام كار باشند سوابق و مدارك كارهاي انجام شده پيوست نمايند.

16- كليه متقاضيان ضمن مطلع بودن به كليه مقررات شركت در معاملات دولتي و شهرداريها بايد داراي تمام اهميت هاي قانوني جهت انعقاد قرارداد بوده و منع قانوني نداشته باشند.

17- عدم ارائه پيشنهاد قيمت در وقت مقرر به منزله انصراف از شركت در مناقصه محسوب مي شود.

18- كارفرما در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات واصله مختار است.

19- قرارداد بايد توسط دارندگان امضاء مجاز كه از طريق ارائه آخرين تغييرات روزنامه رسمي احراز مي گردد امضاء مي شود.

20- رعايت الزام مقرر در ماده 10 آيين نامه معاملات شهرداري ها مبني بر كسر يا اضافه موضوع پيمانها تنها تا 25 درصد مبلغ قراردادها امكان پذير مي باشد.

21- هزينه آگهي هاي چاپ روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

22- پيمانكار موظف است با توجه به در نظر گرفتن حداكثر سقف ريالي مشخص شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي اقدام نمايد در غيراينصورت تبعات ان به عهده پيمانكار مي باشد.

23-  پيمانكاران شركت در مناقصه موظف به ارائه گواهينامه تائيد صلاحيت مورد تائيد اداره كل كار و امور اجتماعي و طرح طبقه بندي مشاغل مي باشند.

24- آناليز قيمت با احتساب ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.

25- آناليزقيمت بايد بصورت تفكيك به ازاي هر نفر مشخص باشد.

                                                                                                                معاونت مالي و اداري

 

از   0   رای
0

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس